ห้องข่าว

31 มีนาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2552

อ่านต่อ
27 มีนาคม 2552

บัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2552

แจ้งการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวม GOLDPF

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2552

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2552

งบการเงินรายปี 2008

อ่านต่อ
28 มกราคม 2552

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2551

อ่านต่อ
22 ธันวาคม 2551

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

อ่านต่อ