ห้องข่าว

12 มีนาคม 2564

แจ้งการได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ในการเสนอซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่เหลืออยู่ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ของกองทุนรวม GOLDPF

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2564

แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 4 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน GOLDPF

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2564

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ประจำปี 2564 โดยการจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุม และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ (Record Date)

อ่านต่อ
09 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
05 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ
22 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
02 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กันยายน 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
17 พฤศจิกายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

อ่านต่อ
12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ