ห้องข่าว

12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
09 พฤศจิกายน 2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

อ่านต่อ
15 กันยายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2563

แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน กองทุน GOLDPF

อ่านต่อ
17 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
14 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
13 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ