ห้องข่าว

29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประจำปี 2563

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
24 เมษายน 2563

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจาปี 2563

อ่านต่อ
20 เมษายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
30 มีนาคม 2563

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) (เพิมเติมหมายเหตุ)

อ่านต่อ
30 มีนาคม 2563

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)

อ่านต่อ
25 มีนาคม 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน GOLDPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
17 มีนาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2563

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน GOLDPF

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านต่อ
19 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ