ห้องข่าว

17 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
20 ธันวาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2562

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่านต่อ
17 กันยายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

อ่านต่อ
21 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน GOLDPF

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ