ห้องข่าว

07 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562(แก้ไข template)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

อ่านต่อ
30 เมษายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
01 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2562

อ่านต่อ
22 มีนาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
18 มีนาคม 2562

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน GOLDPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
07 มีนาคม 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

อ่านต่อ