GOLDPF
SET 12 เมษายน 2564 16:37
7.30 THB
- (-%)
NAV 31 มกราคม 2564
7.9268 THB
0.02 (0.25%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1850
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

01 เมษายน 2564

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
24 มีนาคม 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน GOLDPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
19 มีนาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม