GOLDPF
SET 07 กรกฎาคม 2563 11:10
5.95 THB
- (-%)
NAV 30 เมษายน 2563
9.6061 THB
0.02 (0.21%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1850
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

15 มิถุนายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ
29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประจำปี 2563

อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม