ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564
0.0842
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

21 ตุลาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม