GOLDPF
SET 10 สิงหาคม 2563 16:35
5.80 THB
-0.05 (-0.85%)
NAV 30 มิถุนายน 2563
9.6483 THB
0.03 (0.31%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1850
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

10 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)

อ่านต่อ
13 กรกฎาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม