GOLDPF
SET 22 ตุลาคม 2563 16:40
5.95 THB
+0.85 (16.67%)
NAV 31 สิงหาคม 2563
9.5672 THB
0.02 (0.21%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1850
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

15 กันยายน 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2563

แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน กองทุน GOLDPF

อ่านต่อ
17 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม