การจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ปันผลต่อหน่วยลงทุน
2564
1 ม.ค 64 - 30 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 64 6 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64 0.0842
2562
1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 0.1850
1 ม.ค 62 - 30 มิ.ย. 62 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 0.1900
2561
1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 6 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 0.1950
1 ม.ค 61 - 30 มิ.ย. 61 4 ก.ย. 61 6 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 0.1950
2560
1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.2000
2559
1 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 17 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 0.1110
1 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 6 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 0.1900
2558
1 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 4 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 0.1680
1 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.1620
2557
1 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 0.0950
2556
1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 25 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 0.1800
1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.1360
2555
1 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 20 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 0.1625
1 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย. 55 27 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55 0.1525
2554
1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 23 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 9 มี.ค. 55 0.4053
1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 24 ส.ค. 54 29 ส.ค. 54 5 ก.ย. 54 0.3400
2553
1 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 8 มี.ค. 54 11 มี.ค. 54 18 มี.ค. 54 0.4366
1 ม.ค. 53 - 30 มิ.ย. 53 24 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 0.3060
2552
1 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 8 มี.ค. 53 11 มี.ค. 53 19 มี.ค. 53 0.3730
1 ม.ค. 52 - 30 มิ.ย. 52 24 ส.ค. 52 27 ส.ค. 52 4 ก.ย. 52 0.3700
2551
1 ก.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 11 มี.ค. 52 16 มี.ค. 52 25 มี.ค. 52 0.3720
1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51 22 ส.ค. 51 27 ส.ค. 51 5 ก.ย. 51 0.3680
2550
4 พ.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 27 ก.พ. 51 3 มี.ค. 51 10 มี.ค. 51 0.4906