ห้องข่าว

18 ตุลาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่านต่อ
17 กันยายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

อ่านต่อ
21 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน GOLDPF

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
26 มิถุนายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562(แก้ไข template)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

อ่านต่อ