ห้องข่าว

21 ตุลาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
21 ตุลาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
19 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GOLDPF

อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GOLDPF

อ่านต่อ
15 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GOLDPF

อ่านต่อ
14 ตุลาคม 2564

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: GOLDPF

อ่านต่อ
12 ตุลาคม 2564

แจ้งกำหนดการลดทุน คืนทุน เลิกกองทุนรวม และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินลดทุน และเงินคืนทุนของ GOLDPF (แก้ไข)

อ่านต่อ
11 ตุลาคม 2564

แจ้งกำหนดการลดทุน คืนทุน เลิกกองทุนรวม และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินลดทุน และเงินคืนทุนของ GOLDPF

อ่านต่อ
21 กันยายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (แก้ไข Template)

อ่านต่อ
20 กันยายน 2564

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

อ่านต่อ
15 กันยายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน GOLDPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
14 กันยายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
13 กันยายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ