การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Invitation Letter to the Annual General Meeting of Unitholders of the year 2019 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียน (Sample Registration Form) กรุณานำฉบับจริงมาในวันประชุม (Please bring original document to AGM) ดาวน์โหลด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Notification of the Information Regarding Unitholders’ Annual General Meeting of the Year 2019 ดาวน์โหลด