การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Unitholders of GOLD Property Fund (Leasehold) (GOLDPF) No. 1/2021 ดาวน์โหลด
การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
Disclosure of Summary of Questions and Answers for Unitholders regarding the Extraordinary General Meeting of Unitholders of GOLD Property Fund (Leasehold) (GOLDPF) No. 1/2021 ดาวน์โหลด
การแจ้งเตือนกำหนดการส่งใบตอบรับ และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ดาวน์โหลด
Notification of timeframe of submission of the acceptance and supporting documents for attending of Extraordinary General Meeting No. 1/2564 of Gold Leasehold Property Fund (GOLDPF) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าโกลด์ (GOLDPF) ดาวน์โหลด
Invitation Letter to the Extraordinary General Meeting of Unitholders of Gold Property Fund (Leasehold) (GOLDPF) No.1/2021 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
Disclosure of Summary of Questions and Answers for Unitholders regarding Report Informing the Relevant Matters for Unitholders’ Acknowledgement Instead of Holding the 2021 Annual General Meeting of Unitholders of Gold Property Fund (Leasehold) (GOLDPF) ดาวน์โหลด
การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Report informing the relevant matters for unitholders’ acknowledgement instead of holding the 2021 Annual General Meeting of unitholders of Gold Property Fund (Lease hold) (GOLDPF) ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด