จุดเด่นกองทุน

บริษัทจัดการเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนมีความน่าสนใจดังนี้

(ก) กองทุนได้รับสิทธิในการเช่าโครงการเมย์แฟร์แมริออทเป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี

กองทุนเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการเมย์แฟร์แมริออทเป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี ( หากกองทุนใช้สิทธิดังกล่าวระยะเวลาการเช่าของกองทุนจะรวมเป็นระยะเวลา 60 ปี) ซึ่งจัดเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุยาวเมื่อเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นทั้งนี้ อายุของสัญญาเช่าที่ ยาวขึ้นทำให้กองทุนมีโอกาสที่นานขึ้นในการจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบค่าเช่าที่จะกลับมาเป็นรายได้ของกองทุนในอนาคต

(ข) กองทุนยังมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของในโครงการเมย์แฟร์แมริออท โดยมีสิทธิที่จะซื้อโครงการเมย์แฟร์ แมริออท ในปีที่ 30 หรือปีที่ 60 โดยกำหนดราคาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้า ตามที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิในการซื้อที่ดินและอาคาร

โครงการเมย์แฟร์แมริออท จัดเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เพียงไม่กี่แห่งบนถนนหลังสวนที่มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ทั้งที่ดินและอาคาร (Freehold) (ปัจจุบัน บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและอาคาร และจะเป็นผู้ให้เช่าแก่กองทุนตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร) ดังนั้น การที่กองทุนได้รับสิทธิที่จะซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท จาก บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ในปีที่ 30 หรือปีที่ 60 ในราคาซื้อขายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้า ย่อมหมายถึงโอกาสที่จะครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งที่ดินและอาคารของโครงการเมย์แฟร์ แมริออทดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิที่จะซื้อและ/ หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการเมย์แฟร์แมริออท ดังกล่าวย่อมหมายถึงกองทุนสามารถจัดหาผลประโยชน์จากโครงการเมย์แฟร์แมริออทได้ตลอดไป (Perpetual) ไม่จำกัดแค่เพียงระยะเวลาการเช่าที่ำได้กำหนดไว้ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หากกองทุนจะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินตามที่กำหนดข้างต้น ราคาซื้อขายจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือจะกำหนดในอนาคต

(ค) โครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นโครงการพักอาศัยที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารของโครงการเมย์แฟร์แมริออท ได้รับการออกแบบโดยบริษัท พาล์มเมอร์ แอนด์เทอร์เนอร์ จำกัด สำนักงานประเทศไทย โดยมีริชมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งลอนดอน เป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน แต่ละห้องชุดได้รับการตกแต่งตามมาตรฐานของ แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล บีวี โครงการเมย์แฟร์แมริออท เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันโครงการเมย์แฟร์แมริออทอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลักซ์ชูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล บีวี ที่เป็นผู้บริหาร เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และโรงแรมระดับสากล ส่งผลให้ โครงการเมย์แฟร์แมริออทสามารถขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางการขายของเครือแมริออท โดยมีโปรแกรมและสิทธิพิเศษร่วมกับเครือแมริออทสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก ซึ่งทำให้ได้เปรียบเหนือเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหลังสวน

(ง) โครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นโครงการที่พักอาศัยที่มีความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากสามารถจัดหาผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม

โครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นโครงการที่สามารถจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่าของผู้เช่าห้องพักมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปจึงสามารถสร้างรายได้ค่าเช่าที่แน่นอนในกับกองทุนได้ในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการเมย์แฟร์ แมริออท ยังสามารถที่จะจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบโรงแรม ซึ่งมีการคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายวัน และสามารถกำหนดอัตราค่าเช่าได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่ารายได้จากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด (Downside Protection) ในขณะที่รายได้จากโรงแรม ซึ่งสามารถกำหนดอัตราค่าเช่าได้สูงกว่า จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น

(จ) โครงการเมย์แฟร์แมริออท ตั้งอยู่บนถนนหลังสวนซึ่งอยู่ใจกลางของย่านที่เป็นที่พักอาศัยที่ดีแห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร

ถนนหลังสวนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นย่านที่พักอาศัยที่ดีแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และ เป็นทำเลที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติชั้นนำเลือกพักอาศัย นอกจากนี้ ที่ตั้งของโครงการเมย์แฟร์แมริออทยัง อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะลุมพินี สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ซึ่งก็นับเป็น ทำเลที่ตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

(ฉ) ค้ำประกันค่าเช่าของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นระยะเวลา 5 ปี

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด จึงให้การสนับสนุนในการดำเนินการของ กองทุนโดยการเข้ารับประกันค่าเช่าขั้นต่ำของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นจำนวนเท่ากับ 107.25 ล้านบาท ในรอบ ระยะเวลาบัญชีปี2550 และเป็นจำนวน 163.50 ล้านบาท ต่อปีของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ถึง 2554

(ช) เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าช่วงของกองทุนจัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และสัญญาเช่าช่วงซึ่งผู้เช่าช่วงอยู่ในฐานะผู้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด จดจำนองโครงการเมย์แฟร์แมริออทให้แก่กองทุน อีกทั้งยังมีการค้ำประกันโดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และการจำนำหุ้นบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำักัดที่บริษัท โกลเด้นท์ แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด ถืออยู่ทั้งหมดให้กับกองทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้นักลงทุนมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการเมย์แฟร์แมริออทจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน