ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 68,000,000 33.0097%
2 DBS BANK LTD 32,274,100 15.6670%
3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 7,219,300 3.5045%
4 สำนักงานประกันสังคม 6,173,300 2.9967%
5 นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 3,379,300 1.6404%
6 บริษัทเพรสทีจ 2015 จำกัด 3,333,700 1.6183%
7 นายรวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ 2,050,000 0.9951%
8 น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.9709%
9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,859,500 0.9027%
10 นายโกศล คล่องเวสสะ 1,357,700 0.6591%