ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 68,000,000.00 33.0097%
2 DBS BANK LTD 32,274,100 15.6670%
3 สำนักงานประกันสังคม 6,173,300 2.9967%
4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 5,012,200 2.4331%
5 นายรวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ 3,010,000 1.4612%
6 นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 2,600,000 1.2621%
7 RHB Securities Hong Kong Limited 2,207,100 1.0714%
8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,057,700 0.9989%
9 น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.9709%
10 นายโกศล คล่องเวสสะ 1,357,700 0.6591%