ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 08 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 68,000,000.00 33.0097%
2 DBS BANK LTD 29,222,000 14.1854%
3 สำนักงานประกันสังคม 6,173,300 2.9967%
4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 5,012,200 2.4331%
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 3,000,000 1.4563%
6 นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ 2,600,000 1.2621%
7 RHB Securities Hong Kong Limited 2,207,100 1.0714%
8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,057,700 0.9989%
9 น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.9709%
10 นายวิโรจน์ ชลสายพันธ์ 1,400,100 0.6797%