ห้องข่าว

10 กันยายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
09 กันยายน 2564

การแจ้งเตือนกำหนดการส่งใบตอบรับ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวม GOLDPF

อ่านต่อ
07 กันยายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวม GOLDPF ทางเว็บไซต์ของกองทุนรวม (แก้ไข)

อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวม GOLDPF ทางเว็บไซต์ของกองทุนรวม

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน GOLDPF

อ่านต่อ
20 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
29 กรกฎาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
27 กรกฎาคม 2564

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน GOLDPF ครั้งที่ 1/2564 วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
15 กรกฎาคม 2564

แจ้งการได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ในการปรับราคาเสนอซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่เหลืออยู่ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน GOLDPF

อ่านต่อ
14 มิถุนายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ