ห้องข่าว

25 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
07 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
06 พฤษภาคม 2564

แจ้งยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date) และเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ประจำปี 2564 (แก้ไข)

อ่านต่อ
30 เมษายน 2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม GOLDPF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
26 เมษายน 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ GOLDPF

อ่านต่อ
23 เมษายน 2564

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ
23 เมษายน 2564

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่ 1/2564 วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
01 เมษายน 2564

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
24 มีนาคม 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน GOLDPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
19 มีนาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ